ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้อชุดน้ำยาตรวจชนิดและปริมาณฮีโมโกลบิน (Hb Typing) จำนวน ๒,๐๐๐ เทสต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ