ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการซื้อชุดข้อสะโพกเทียมชนิด ๒ ชั้น แบบไม่ใช้สารยึดกระดูก (Bipolar Cementless) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ