ตามประกาศจังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดราคาซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ eb๔๗/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ นั้น

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yeg