ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดมีสารสีเหลืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-Bidding) eb๒๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ