ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้งขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) eb๑๐/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ