ตามประกาศ จังหวัดภูเก็ต เรื่อง ประกวดตัวบ่งชี้หรือแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ Type ๕ สำหรับการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) eb๒๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/222