จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๐๘,๐๔๒.๐๐ บาท (แปดแสนแปดพันสี่สิบสองบาทถ้วน)

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h00