ประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดมีสารสีเหลือง

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเลนส์แก้วตาเทียมชนิดนิ่มพับได้ชนิดมีสารสีเหลืองด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสามแสนสองหมื่นบาทถ้วน)รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ra4i