จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๖๐ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็ทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๙,๔๙๐.๐๐ บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 11 สิงหาคม 2023 เวลา 11:28:42

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7ab0