จังหวัดภูเก้ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผ้าสำหรับผู้ป่วย จำนวน ๒๙ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๕๙๒,๑๒๐.๐๐ บาท (สองล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)