จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๗๙๒,๗๖๐.๗๕ บาท (สองล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นสองพันเจ็ดร้อยหกสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)

ปรับปรุงเมื่อ 31 มกราคม 2022 เวลา 10:22:09

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2zjk