ประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate)

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อน้ำยาล้างไตสำเร็จรูปชนิดไบคาบอเนต (Dialysis Solution with Bicarbonate)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สี่ล้านห้าแสนบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/h2rp