ประกวดราคาซื้อตัวบ่งชี้หรือแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ Type๕ สำหรับการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อตัวบ่งชี้หรือแผ่นตรวจสอบทางเคมีภายในหีบห่อ Type๕ สำหรับการอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๙๒,๐๖๔.๐๐ (สองล้านเก้าหมื่นสองพันหกสิบสี่บาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2jny