จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ จำนวน ๑๒,๐๐๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๖๗,๖๘๐.๐๐  บาท (หกแสนหกหมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 27 กุมภาพันธ์ 2024 เวลา 09:15:25

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/5rhl