จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาสำหรับตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อทางภูมิคุ้มกันวิทยาในผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๑๓,๔๐๐ donors ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อ ในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๓,๔๙๘,๔๗๒.๐๐  บาท (สามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยเจ็ดสิบสองบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9dpg