จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดตรวจวิเคราะห์ระดับน้ำตาลจากปลายนิ้ว (Glucose Strip) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๐๗,๔๒๗.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดพันสี่ร้อยยี่สิบเจ็ดบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mqeh