ประกวดราคาชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตร

จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดพ่นละอองน้ำพร้อมหัวต่อระบบปิดชนิดใช้แล้วทิ้ง ขนาด ๔๔๐ มิลลิลิตรด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๕๒,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ