จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ หอผู้ป่วยวิกฤตกุมารเวชกรรม ชั้น 4 อาคารบ้านคุณพุ่ม จำนวน 1 งาน