กลุ่มงานกุมารเวชกรรม ขอแจ้งเปลี่ยนสถานที่ตรวจรักษาคลินิกระบบทางเดินหายใจเด็ก (ARI Clinic)

ย้ายมาให้บริการ ณ ห้องตรวจเด็ก (OPD กุมารเวชกรรม) อาคารบ้านคุณพุ่ม
ชั้น ๑ ช่วงเวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น เริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/bmo9