คุณนิรันดร์ และคุณภิญญภรณ์ สุขวานิช บริจาคนำ้ดื่ม และอาหารแห้งให้แก่ฝ่ายโภชนาการ รพ.วชิระภูเก็ต สำหรับประกอบอาหารให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาตัวในโรงพยาบาล ในนามของโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ค่ะ