ประกาศโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เรื่อง การปรับการให้บริการผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Covid-19) 
 เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ในจังหวัดภูเก็ต
ในปัจจุบัน มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ทุกหน่วยงานจำเป็นจะต้องปรับระบบการให้บริการให้รองรับการบริการวิถีใหม่
รวมถึงการลดความแออัด และป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19
โรงพยาบาลวซิระภูเก็ต ตระหนักถึงความปลอดภัยของประชาชน ผู้มารับบริการและบุคลากร ผู้ปฏิบัติงาน
ในโรงพยาบาล จึงได้ปรับระบบการให้บริการู้ผู้ป่วยนอกทั้งระบบปกติ และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

  1. งดรับผู้ป่วยใหม่ ผู้ป่วยที่ไม่มีการนัดหมาย และผู้ป่วยส่งต่อระหว่างโรงพยาบาล ยกเว้น ผู้ป่วยที่จำเป็นเร่งด่วน เท่านั้น
  2. งดผ่าตัดผู้ป่วยในคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
  3. การนัดผ่าตัดผู้ป่วยไม่เร่งด่วนในเวลาราชการ ให้ประเมินสถานการณ์เตียงรับผู้ป่วยก่อนการนัดผู้ป่วยมาผ่าตัด
  4. ผู้ป่วยที่มีการนัดหมายโรงพยาบาลจะติดต่อผู้ป่วย เพื่อให้การนัดหมายใหม่ หรือเพื่อให้บริการทางไกล
    และจะให้ผู้ป่วย เดินทางมาโรงพยาบาล เฉพาะรายที่จำเป็นเท่านั้น

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

จึงประกาสมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔
(นายเฉลิมพงษ์ สุคนธผล)
นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรมป้องกัน)
รักษาการในตำนแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลวชิระภูเก็ด

 

ปรับปรุงเมื่อ 08 กันยายน 2021 เวลา 12:08:35

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rwa0