สรุปข้อร้องเรียนเดือนสิงหาคม 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 3
2. คุณภาพการให้บริการ 6
3. ด้านคลินิก 2
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 11

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล 1
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 4
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 5
รวม 11
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6i0t