สรุปข้อร้องเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 4
2. คุณภาพการให้บริการ 1
3. ด้านคลินิก 1
4. โครงสร้างด้านกายภาพ
รวม 6

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล 1
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 2
6. ผ่านผู้บริหาร 1
7. หน่วยงานภายนอก 2
รวม 6
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/wtoe