สรุปข้อร้องเรียนเดือนธันวาคม 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 2
2. คุณภาพการให้บริการ 3
3. ด้านคลินิก 4
4. โครงสร้างด้านกายภาพ 1
รวม 10

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล 1
2. โทรศัพท์
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 2
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 4
6. ผ่านผู้บริหาร
7. หน่วยงานภายนอก 3
รวม 10
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/o5f2