สรุปข้อร้องเรียน เมษายน 2563

 

ประเภทข้อร้องเรียน

ราย

1. พฤติกรรมบริการ

1

2. ระบบการให้บริการ

3. ด้านคลินิก

4. โครงสร้างด้านกายภาพ

รวม

1

 

ช่องทางการร้องเรียน

ราย

1. อีเมลล์ / facebook / เว็บไซต์โรงพยาบาล

2. โทรศัพท์

3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง

1

4. จดหมาย

5. ตู้รับความคิดเห็น

6. ผ่านผู้บริหาร

7. หน่วยงานภายนอก

รวม

1

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/7jsg