สรุปข้อร้องเรียนเดือนมีนาคม 2566

ประเภทข้อร้องเรียน ราย
1. พฤติกรรมบริการ 4
2. คุณภาพการให้บริการ 6
3. ด้านคลินิก 1
4. โครงสร้างด้านกายภาพ 1
รวม 12

 

ช่องทางการร้องเรียน ราย
1. อีเมล์ / สื่อออนไลน์ / เว็บไซต์โรงพยาบาล 2
2. โทรศัพท์ 2
3. มาติดต่อที่ศูนย์ฯ ด้วยตนเอง 2
4. จดหมาย
5. ตู้รับความคิดเห็น 5
6. ผ่านผู้บริหาร
7. หน่วยงานภายนอก 1
รวม 12
ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/6g4i