ผู้ป่วยเพศหญิง อายุ 72 ปี มารับการรักษาคลองรากฟัน เนื่องจาก มีอาการเสียวฟันกรามบนด้านขวาซี่
17 เวลาเคี้ยวอาหาร ร่วมกับมีตุ่มหนองบริเวณเพดานปาก โดยฟันซี่นี้ มีประวัติการทำครอบฟันมานานกว่า 10
ปี ได้รับการวินิจฉัยเป็น Pulp necrosis with chronic apical abscess จากการตรวจในช่องปากและการประเมิน
ภาพถ่ายทางรังสี พบฟันซี่ 17 ไม่มีรอยผุใต้ครอบฟัน เคาะเจ็บ มีตุ่มหนองด้านแก้มและเพดานปาก และมีรอย
โรครอบปลายรากฟันด้านใกล้กลาง-ใกล้แก้ม (Mesio-buccal root) จึงวางแผนการรักษา โดยทำการรักษา
คลองรากฟันผ่านครอบฟัน และอุดบูรณะด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน (resin composite)

ปรับปรุงเมื่อ 15 มีนาคม 2021 เวลา 12:19:50

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/tzrk