การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ ภาวะเสี่ยงทางสุขภาพ และปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของผู้สูงอายุในชมรมผู้สูงอายุ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งศึกษาในผู้สูงอายุที่เป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต สาขาหยี่เต้ง ทุกคน จำนวน 120 คน ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.86 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และหาความสัมพันธ์โดยใช้สถิติไค-สแคว์

บุญจิต แซ่ตัน , พย.บ.

The purposes of this study were to study health behavior and risk health of the elderly in Phuket elderly club. The sample of this study was member in vachira Phuket Yeeteng elderly club included 120 peoples and a set of questionnaire with a Cronbach’s alpha of 0.86 was used to collect data. The statistics used in data analysis was descriptive statistics a frequency, percentage, mean, and standard deviation and chi-square statistics.

Bunjit Saetan

ปรับปรุงเมื่อ 23 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 11:42:33

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/x0mj