งานวิจัย: กรณีศึกษาการดูแลผู้ป่วยติดเดียงที่บ้านในรายที่มีสุขภาวะที่ดี ในเขตเทศบาลนครภูเก็ตฯ  (เพียงใจ  จันทร์มณี)

การให้การพยาบาลผู้ป่วยติดเตียงที่บ้านเป็นการดูแลผู้ป่วยที่อาการทางคลินิกคงที่แต่มีสภาพเปราะบาง เสี่ยงต่อ การเกิดภาวะแทรกซ้อนและการเจ็บป่วยสูงมากหากขาดการดูแลเอาใจใส่ที่ดีและสม่ำเสมอจาก Care giver พยาบาลผู้ให้การดูแลที่บ้านต้องมีความรู้ความสามารถและทักษะขั้นสูงในหลายด้าน ทั้งด้านคลินิก กาย จิต สังคมและจิตวิญญาณ มี ความคิดสร้างสรรค์ สามารถประสานและสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการดูแลผู้ป่วยที่บ้าน ภายใต้บริบทที่แตกต่างจากหอ ผู้ป่วยในโรงพยาบาล โดยมีเป้าหมายการดูแล เพื่อให้ผู้ป่วยมีสุขภาวะที่ดี ไม่มีภาวะแทรกซ้อน เดภาระการนำผู้ป่วยส่ง โรงพยาบาล เพราะการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยในแต่ละครั้ง มีเรื่องค่าใช้จ่ายรวมถึงมีอุปสรรคในการเคลื่อนย้ายและลดภาระของผู้ดูแลให้น้อยที่สุด

ภาพประกอบ : https://www.freepik.com/free-photo/thoughtful-male-senior-patient-sitting-ward_8236975.htm

ปรับปรุงเมื่อ 19 มีนาคม 2021 เวลา 11:06:47

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/uwxf