ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง วัสดุการแพทย์ห้องผ่าตัด จำนวน ๒ รายการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ปรับปรุงเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2021 เวลา 09:51:27

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/29ri