ตามที่ จังหวัดภูเก็ต ได้มีโครงการ ซื้ออุปกรณ์ตัดและเชื่อมสายถุงเลือดอัตโนมัติแบบปราศจากเชื้อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ