จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยาจำนวน 2 รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 6,876,301.50 บาท (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2024 เวลา 09:58:36

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/1x8