จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ hs Troponin + Pro BNP อัตโนมัติในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:04:22

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/pbyn