จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาตรวจวิเคราะห์ hs Troponin + Pro BNP อัตโนมัติในเลือด จำนวน ๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ