จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อยา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๖๕๕,๔๒๐.๐๐ บาท
(แปดล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันสี่ร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ปรับปรุงเมื่อ 09 มีนาคม 2021 เวลา 10:53:30

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/xlcg