จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อชุดน้ำยาเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมของเชื้อ SARS-CoV-๒ (Real-time reverse transcription PCR) จำนวน ๑๕,๘๔๐ เทสต์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙,๙๗๙,๒๐๐.๐๐ บาท (เก้าล้านเก้าแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสองร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ