ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

 

ประกาศจังหวัดภูเก็ต (จ้างซ่อมแซมอาคารศรีพัชรินทรานุสร)

ปรับปรุงเมื่อ 10 ตุลาคม 2023 เวลา 11:23:57

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/mcvp