ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จ้างออกแบบ หอผู้ป่วยกุมารเวชกรรม 1 ชั้น 3

ปรับปรุงเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2023 เวลา 10:15:21

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/9s