ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

Short Link:
https://www.vachiraphuket.go.th/links/yiyf

 

ปรับปรุงเมื่อ 06 พฤศจิกายน 2022 เวลา 01:49:13

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/yiyf