ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น

จังหวัดภูเก็ต ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดจ้างบำรุงรักษาเครื่องเอกซเรย์หลอดเลือดระนาบเดียว (แบบไม่รวมอะไหล่) จำนวน ๑ เครื่อง งบประมาณทั้งสิ้น

๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) ด้วยเงินบำรุงโรงพยาบาลวชิระภูเก็ต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

ปรับปรุงเมื่อ 19 มีนาคม 2023 เวลา 02:59:26

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/o8fl