จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒๐,๐๐๓,๔๐๐.๐๐ บาท (ยี่สิบล้านสามพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 01 เมษายน 2022 เวลา 09:30:48

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/c25s