จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๕๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๘๕๒,๙๒๙.๐๐ บาท (แปดแสนห้าหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเก้าบาทถ้วน)

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/2yab