จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาวัสดุแบบพิมพ์ จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖๑๒,๕๖๗.๐๐ บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดบาทถ้วน)