จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อสายสวนหลอดเลือดแดงใหญ่ (Aorta) เพื่อเพิ่มสมรรถภาพหัวใจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๐๗๙,๘๔๐.๐๐ บาท (สองล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/82ho