จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงมือยางสำหรับการตรวจโรคชนิดปราศจากเชื้อ ชนิดใช้ครั้งเดียวแบบมีแป้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/y90