จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อวัสดุบริโภค จำนวน ๒ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๘๐๕,๓๘๐.๐๐ บาท (สองล้านแปดแสนห้าพันสามร้อยแปดสิบบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 29 ตุลาคม 2021 เวลา 09:31:22