จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อผลิตภัณฑ์ซักผ้า จำนวน ๖ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๒๐,๐๑๔.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสองหมื่นสิบสี่บาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 21 ตุลาคม 2021 เวลา 09:39:41