จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อแก๊ส LPG ขนาดบรรจุ ๔๘ กิโลกรัม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๗,๙๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านสองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 25 สิงหาคม 2021 เวลา 03:12:53

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ghxv