จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๗,๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 25 สิงหาคม 2021 เวลา 02:43:24

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/rdu