จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน)

ปรับปรุงเมื่อ 14 มกราคม 2021 เวลา 02:02:05

ลิงค์สำหรับนำไปเผยแพร่: https://www.vachiraphuket.go.th/links/ze7j