จังหวัดภูเก็ต มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๘๓,๔๒๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นสามพันสี่ร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน)

เอกสารประกวดราคาซื้อถุงพลาสติก จำนวน ๑๘ รายการ

ปรับปรุงเมื่อ 12 มกราคม 2021 เวลา 11:29:02